Organizacja klubu

Informujemy, ze w związku ze zmianami wprowadzonymi 01.01.2017 w zakresie opodatkowania VAT czynności wynajmu sali przez szkoły, składka miesięczna od lutego 2017 roku ulega podwyższeniu do kwoty 80 złotych.
 

Statut Klubu Sportowego Karate „SAKURA”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy Karate „SAKURA”, zwany dalej Klubem o skrócie KSK „SAKURA”.

§ 2

Terenem działania Klubu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Klubu w Rumi w woj. Pomorskim.

§ 3

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie.

§ 4

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wejherowskiego.

§ 5

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 6

1. Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna członków Klubu. Do realizacji zadań Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. W umowach pomiędzy Klubem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania CzłonkówKlubu.

§ 7

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu.

Rozdział 2. Cele Klubu oraz ich realizacja.

§ 8

Klub prowadzi w różnych środowiskach, a w szczególności wśród młodzieży działalność sportową i wychowawczą w celu:
1) zapewnienia młodzieży możliwości uczestnictwa i rywalizacji w sporcie kwalifikowanym;
2) promocji kultury Japonii, kultywowanie staro japońskich sztuk walki a w szczególnie Karate-Do Shotokan;
3) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości;
4) zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich wartościach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku;
5) ochrony zdrowia, ochrony przed patologią społeczną i wykluczeniem;
6) rozpowszechniania turystyki.

§ 9

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych;
2) organizowanie i udział różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
3) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
4) organizacje szkoleń, seminariów, biwaków, obozów sportowo-wypoczynkowych;
5) upowszechnianie uprawiania Karate Shotokan;
6) wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

§ 10

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
1) kierownictwem i radami szkół;
2) organami rządowymi i samorządowymi;
3) innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§ 11

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2) pomocy materialnej i organizacyjnej działaczy,
3) działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
4) pozyskiwaniu środków pieniężnych i innych z funduszy lokalnych, krajowych, unijnych na realizację celów Klubowych,
5) ze zbiórek publicznych.

Rozdział 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne.
2. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
4.Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji jej celów. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Klubu.

§ 14

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
1) imię i nazwisko (nazwę),
2) miejsce zamieszkania ( siedzibę),
3) w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,
4) oświadczenie o przystąpieniu,
5) w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych,
6) w przypadku członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty Wejherowskiego o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
2) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
3) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
4) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3 – 5 stosuje się również do członków wspierających i honorowych; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 16

1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
2) brać czynny udział w działalności Klubu,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są zobowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§ 17

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) wystąpienia z Klubu,
3) skreślenia z listy członków,
4) rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) działa na szkodę Klubu,
4) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
5) zalega z płatnością składek przez okres 3 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających, i honorowych.

Rozdział 4. Władze Klubu oraz ich organizacja.

§ 18

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w par. 17 ust. 3,
5) dokonywanie zmian w statucie Klubu,
6) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
a) wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu,
b) dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd co roku.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 liczby członków Klubu.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, Walne Zebranie członków Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Klubu zmieniony lub rozszerzony.

§ 21

1. Walne Zebranie członków Klubu jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§ 22

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w par. 28 ust. 3 pkt 2, uchwały Walnego Zebrania członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem par. 18 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 23

1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
5. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6) składanie sprawozdań i rocznych rozliczeń finansowych i merytorycznych z działalności Klubu,
7) zarządzanie majątkiem Klubu,
8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.
3. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz uprawniony jest Prezes Klubu lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu, uchwalony na Walnym Zebraniu członków Klubu, podczas którego został wybrany Zarząd.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
2) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
3) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz trybu przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji, uchwalony na Walnym Zebraniu członków Klubu, podczas którego została wybrana Komisja Rewizyjna.
3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 28

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Klubu,
2) ustania członkostwa w Klubie,
3) zrzeczenia się udziału w tych organach,
4) odwołania przez Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
1) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
2) może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.

§ 29

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 30

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
4) funduszy lokalnych, krajowych, unijnych na realizację celów Klubowych,
5) majątku Klubu,
6) innych źródeł.

§ 32

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest działanie jednoosobowo Prezesa lub współdziałanie dwóch członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 33

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu w trybie określonym w par. 22 ust. 2 i par. 21 ust. 2.

§ 34

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

 

Zarząd klubu

A. Kostun – Prezes
R. Brodecki – Skarbnik
K. Formela – Sekretarz

Wspierają nas :

UM Rumia, Starostwo Wejherowo, Gmina Puck, Starostwo Puck,
UM Gdańsk

Informujemy, ze w związku ze zmianami wprowadzonymi 01.01.2017 w zakresie opodatkowania VAT czynności wynajmu sali przez szkoły, składka miesięczna od lutego 2017 roku ulega podwyższeniu do kwoty 80 złotych.

Video Galeria
Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id IC49Ott6gEjQgGBzQs_5KWO8JUIF2NHp belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.