KSK SAKURA - RUMIA

SHOTOKAN – WORLD KARATE FEDERATION

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Klubu Sportowego Karate SAKURA

Klub Sportowy Karate SAKURA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Klubu Sportowego Karate SAKURA.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Treść nietekstowa
 • Dostępność mediów zmiennych w czasie
 • Jednorazowe Skróty klawiaturowe
 • Sposoby wprowadzania danych
 • Kompatybilność

Wyłączenia

 • Publikowane materiały pochodzą z różnych źródeł.
 • Materiały zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Publikowane materiały posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.
 • Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Kostun.
 • E-mail: Andrzejkostun@wp.pl
 • Telefon: 600281829

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Klubu Sportowego Karate SAKURA
 • Adres: ul. Gdańska 14/65
 • E-mail: andrzejkostun@wp.pl
 • Telefon: 600281829

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Klubu Sportowego Karate SAKURA znajduje się przy ul. Gdańskiej 14/65, 84-230 Rumia:

- wejście do lokalu znajduje się na 4 piętrze bez windy

- w lokalu brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

- w lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- w budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

 

Sekcje Klubu działają w obiektach szkolnych częściowo spełniające kryteria dostępności

- wejścia do budynków znajduje się na parterze

- w niektórych budynkach brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- w budynkach nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

 

Informacja o zakresie działalności

 Nazwa podmiotu:

Klub Sportowy Karate SAKURA

 

Dane teleadresowe:

 1. Gdańska 14/65, 84-230 Rumia

telefon: +48 600 281 829, e-mail: andrzejkostun@wp.pl  

NIP: 588 22 48 991, REGON: 220503245,

 

  Zakres działalności:

 

Podmiot prowadzi działalność w zakresie:

 

 • zapewnienia młodzieży możliwości uczestnictwa i rywalizacji w sporcie kwalifikowanym;
 • promocji kultury Japonii, kultywowanie staro japońskich sztuk walki a w szczególnie Karate-Do Shotokan;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości;
 • zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich wartościach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku;
 • ochrony zdrowia, ochrony przed patologią społeczną i wykluczeniem;
 • rozpowszechniania turystyki.

  

 

Informacja sporządzona: 11 grudnia 2021

Informacja zaktualizowana: 11 grudnia 2021